Organizing Team

CHIEF PATRON

Prof.(Dr.) Satyajit Chakrabarti
Chancellor
UEM Jaipur

PATRONS

Prof.(Dr.) Biswajoy Chatterjee
Vice-Chancellor
UEM Jaipur
Prof.(Dr.) Satyajit Chakrabarti
Pro Vice Chancellor
UEM Jaipur
Prof.(Dr.) Aniruddha Mukherjee
Dean and COE
UEM Jaipur
Prof.(Dr.) Pradeep Kr. Sharma
Registrar
UEM Jaipur


CONVENERS

Dr. Praphull Chhabra

[email protected]

(Mathematics)

Ms. Pallavi Malik

[email protected]

(Mathematics)


ORGANISING SECRETARIES

Mr. Rahul Sharma

(Mathematics)

Dr. Vaibhav Varshney

(Physics)

Dr. Anamika khaskel

(Chemistry)

Dr. Priyanka Chhaparwal 

(Mathematics)